Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
preloader
  Przyjazd
  Wyjazd

Regulamin

REGULAMIN 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 5. Usługodawca – Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Gościniec Jural Piotr Rączka zwany też ośrodkiem
 6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, zwany też rezerwującym, gościem, gościem hotelowym, użytkownikiem, który jest stroną umowy o świadczeniu usług hotelarsko gastronomicznych, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 7. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 8. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW  oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§2

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do poznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług bez wcześniejszego uprzedzenia usługobiorcy.
 5. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 6. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną  sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka – posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies.  Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies

§3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. Rezerwacji miejsc noclegowych w określonym terminie, w systemie bez wyżywienia, z wyżywieniem BB (bed&breakfast czyli nocleg ze śniadaniem), HB (halfboard czyli nolceg ze śniadaniem i obiadokolacją) lub w formie pobytu pakietowego w obiekcie Usługodawcy.
 2. Rezerwacji pobytów pakietowych na warunkach ujętych w opisie oferty
 3. Rezerwacji pobytów grupowych. Pobytem grupowym określamy zorganizowany pobyt grupy nie mniejszej niż 35 osób na warunkach ustalonych z organizatorem pobytu.
 4. Usługodawca zastrzega, że usługobiorca może dokonać rezerwacji pobytu grupowego przez formularz rezerwacyjny, e-mail lub drogą telefoniczną, z wyłączeniem rezerwacji 100% online

§4

1. Proces rezerwacji.

 1. Po wybraniu oferty dostępnej na www.jural.pl rezerwujący może dokonać rezerwacji poprzez system "rezerwacji 100% online". 
 2. Po dokonaniu rezerwacji poprzez funkcję "rezerwacja 100% online" należy w dalszych krokach potwierdzić ją płatnością zadatku poprzez system płatności Przelewy24. Wartość zadatku oraz czas na jego wpłatę otrzymają Państwo w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie rezerwacji. 
 3. Dokonując "rezerwacja 100% online" poprzez stronę www.jural.pl prosimy pamiętać, że potwierdzenia tak dokonanej rezerwacji należy dokonać wyłącznie poprzez wpłatę zadatku korzystając z Przelewy 24 (link do płatności otrzymają Państwo w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie rezerwacji lub w wiadomości e-mail przypominającej).
 4. Po wybraniu oferty dostępnej na www.jural.pl rezerwujący może również dokonać rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na www.jural.pl, wiadomość email wysłaną na adres juralpl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 607 271 249. Po dokonaniu rezerwacji rezerwujący jest zobligowany do wpłaty zadatku na konto usługodawcy w określonej przez usługodawcę kwocie i czasie celem potwierdzenia rezerwacji. Dane do przelewu zadatku dostępne są stronie internetowej www.jural.pl
 5. Rezerwujący potwierdza, że zapoznał się z treścią i rodzajem oferty, charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych na www.jural.pl lub za pośrednictwem Usług mobilnych, oraz że uzyskał niezbędne i/lub uzupełniające informacje, o które poprosił w formie elektronicznej, aby dokonać rezerwacji w sposób w pełni świadomy.
 6. Rezerwację niepotwierdzoną wpłatą zadatku nazywamy rezerwacją wstępną, nie upoważnia ona rezerwującego do skorzystania z wybranej oferty.
 7. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 lub w chwili zaksięgowania na koncie bankowym ośrodka zadatku przelanego przelewem bankowym przez rezerwującego.
 8. Na 20 dni przed przyjazdem lub później ośrodek może obciążyć gościa płatnością pozostałej należności.
 9. Pozostałą płatność za zamówiony pobyt gość zobowiązany jest pokryć najdalej w dniu przyjazdu gościa podczas meldowania w ośrodku.
 10. Jeśli gość (bez wcześniejszego poinformowania nas drogą e-mailową) nie dojedzie do ośrodka do godziny 11:00 drugiego dnia zamówionego pobytu następuje niedojazd. W takiej sytuacji obciążenie, o którym mowa w punkcie pierwszym warunków rezerwacji nie podlega zwrotom, a zarezerwowany pokój trafi do ponownej sprzedaży.
 11. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanej przez gościa lub niedojazdu gościa obciążenie, o którym mowa w punkcie pierwszym warunków rezerwacji nie podlega zwrotom
 12. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
 13. Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).

     2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. W przypadku rezerwacji dokonanej przez formularz rezerwacji lub drogą telefoniczną wymagane jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości ustalonej przez Usługodawcę w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Tak dokonana rezerwacja uważana jest za potwierdzoną.
 2. Akceptujemy płatności gotówką lub kartą.  
 3. Do płatności dokonywanych kartą płatniczą doliczamy 2% od wartości transakcji.
 4. W przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez system "rezerwacji 100% on-line " pośrednikiem w realizacji płatności jest firma Przelewy24. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez Przelewy24) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
 5. Usługodawca ma obowiązek wystawienia paragonu lub faktury VAT.
 6. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ośrodek wystawia tzw. faktury VAT imienne wyłącznie "na żądanie".
 7. Zgodnie z przepisami, jeśli pobyt gościa ma charakter służbowy, prowadzi on działalność gospodarczą i oczekuje faktury VAT, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym usługodawcę drogą elektroniczną oraz podanie numeru NIP celem wystawienia paragonu lub faktury vat z numerem NIP nabywcy.
 8. NIP nabywcy na paragonie jest niezbędny do wystawienia faktury do paragonu. Późniejsze poinformowanie ośrodka o potrzenie faktury vat może skutkować wystawieniem paragonu bez numeru NIP co uniemożliwi wystawienie faktury VAT.
 9. Jeżeli gość nie poda danych niezbędnych do wystawienia faktury, Usługodawca uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

     3. Potwierdzenie rezerwacji

 1. System rezerwacji on-line dostępny na www.jural.pl potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu zostanie wygenerowany. Rezerwacja uważana jest za potwierdzoną.
 2. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.
 3. W przypadku rezerwacji dokonanej poprzez formularz rezerwacyjny, wiadomość e-mail lub telefonicznie potwierdzenie dokonanej rezerwacji zostanie przesłane na podany podczas rezerwacji przez Usługobiorcę e-mail na prośbę rezerwującego wyrażoną drogą elektroniczną.

      4. Warunki zmian i anulacji

 1. Każda zmiana bądź anulacja rezerwacji musi zostać przesłana na adres Usługodawcy juralpl@gmail.com oraz musi zostać przez Usługodawcę zaakceptowana i potwierdzona tą samą drogą.
 2. Rezerwacja potwierdzona dokonaną przez rezerwującego wpłatą może zostać anulowana przez rezerwującego najpóźniej 21 dni przed przyjazdem ze skutkiem przeniesienia wpłaconego zadatku na nowy termin rezerwacji lub jego przepadku. Przeniesienie 
 3. Skrócenie, przerwanie przez gościa odbywanego pobytu nie skutkuje zwrotem płatności za pobyt. 
 4. W sytuacji ogłoszenia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu wyjątkowego uniemożliwiającego obu stronom zrealizowanie rezerwacji potwierdzonej zadatkiem może ona zostać przeniesiona na nowy, wspólnie ustalony termin ze skutkiem przeniesienia wpłaconego zadatku. Szczegółowych ustaleń prosimy dokonywać drogą elektroniczną kierując wiadomość na adres juralpl@gmail.com 
 5. Jeśli rezerwujący (bez wcześniejszego poinformowania ośrodka wiadomością przesłaną na juralpl@gmail.com) nie dojedzie do ośrodka do godziny 11:00 drugiego dnia zamówionego pobytu następuje niedojazd. W takiej sytuacji zadatek lub całkowita płatność nie podlegają przeniesieniu na inny termin, zarezerwowany pokój trafi do ponownej sprzedaży a ośrodek uzyska podstawę do roszczenia pozostałej należności.
 6. Na 20 dni przed przyjazdem lub później ośrodek może obciążyć Usługobiorcę płatnością pozostałej należności.
 7. W przypadku niedojazdu gościa obciążenie dokonane na rzecz rezerwacji nie podlega przeniesieniu na nowy termin. W takiej sytuacji ośrodek ma również podstawy do roszczenia pozostałej należności.
 8. Oferta bezzwrotna nie podlega przeniesieniu na nowy termin wpłaconego na jej poczet zadatku.
 9. Rezerwacja grupowa potwierdzona może być bezpłatnie anulowana najpóźniej na 180 dni przed przyjazdem Usługobiorcy ze skutkiem zwrotu wpłaty na jego rzecz.
 10. Anulowanie rezerwacji grupowej po tym terminie nie spowoduje zwrotu zadatku, zaliczki lub dokonanej całkowitej płatności za zamówiony pobyt.
 11. Anulacja rezerwacji musi odbyć się drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na www.jural.pl lub poprzez korespondencję e-mail na adres juralpl@gmail.com

§5    

 Zakres odpowiedzialności 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.jural.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od hotelu tj.:  czasowy brak wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności jeśli powstałe z winy Usługodawcy będzie on starał się jak najszybciej usunąć.
 4. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
 5. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie usługodawcę.
 6. Usługodawca będący właścicielem ośrodka oraz przynależnego do niego parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w jego obrębie na mieniu gościa hotelowego, w tym uszkodzenia, kradzież itp.
§6

Bon Turystyczny :

 1. Bon Turystyczny to program rządowy, którego celem jest dofinansowanie wypoczynku.
 2. Pensjonat Jural znajduje się na liście podmiotów realizujących bony turystyczne.
 3. Z bonu turystycznego może skorzystać każda rodzina, która posiada przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat.
 4. Wartość bonu to 500 zł na każde dziecko. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pracują poza granicami Polski.
 5. Dzieciom niepełnosprawnym przysługuje bon o łącznej wartości 1000 zł.
 6. Bony turystyczne można z powodzeniem realizować od 1 sierpnia 2020 roku. Należy je wykorzystać do 31 marca 2022 roku.
 7. Bon turystyczny może być zrealizowany w Penjsonacie Jural wyłącznie w rezerwacji bezpośredniej lub dokonanej poprzez funkcję "rezerwacja online" dostępną wyłącznie na tej stronie.
 8. Bon turystyczny nie zostanie zrelaizowany przy rezerwacji dokonanej przez systemy pośredniczące w rezerwacjach takie jak Booking.com, o także biura podróży itp.
 9. Każdorazwo prosimy o poinformowanie nas o takim zamiarze drogą mejlową lub w adnotacji rezerwacji online.
 10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

§7
 

Protokół sanitarny obowiązujący w czasie pandemii na terenie ośrodka :

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz przestrzegania obostrzeń sanitarnych : dezynfekcji rąk, noszenie maseczek, zachowywanie bezpiecznego dystansu. 
 2. Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników
 3. Istnieje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych
 4. Codzienne  wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji, sali restauracyjnej, bawialni dla dzieci, biegi schodowe
 5. W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, sali restauracyjnej, bawialni, saunie i przechowalniach udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym
 6. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy 
 7. Pracownicy obsługują Gości w maseczkach ochronnych oraz jednorazowych rękawiczkach 
 8. Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi
 9. Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta 
 10. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 gość 
 11. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry
 12. Posiłki w formie room service : śniadania od 8:00 do 9:00, obiadokolacje od 15:00 do 16:00
 13. Na terenie ośrodka udostępniamy kilka dozowników do dezynfekcji rąk z płynem dezynfekującym 
 14. Pracownicy wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki
 15. Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, jednorazowych rękawiczkach
 16. Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy
 17. Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną
 18. We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów do części kuchennych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu
 19. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia zgodnie z zaleceniami gis-u wyznaczyliśmy specjalne pomieszczenie, w którym osoba zaczeka na przyjazd służb medycznych.
 
§8

POZOSTAŁE :
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o 11.00 w dniu wyjazdu. Doba hotelowa dotyczy także parkingu.
 2. Dla dobra wszystkich gości między 22.00 a 7.00 obowiązuje cisza nocna
 3. Recepcja jest czynna od 8.00 do 18.00 (w wyjątkowych sytuacjach czas pracy recepcji może zostać skrócony)
 4. W przypadku dużego zainteresowania tym samym pokojem i terminem o rezerwacji decyduje kolejność złożenia i potwierdzenia rezerwacji zadatkiem. 
 5. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu gości poniesione w obrębie i na terenie ośrodka, a także te  spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przedmiotów będących wyposażeniem ośrodka.
 6. Za zgubienie kompletu kluczy wraz z brelokiem gość hotelowy zostanie obciążony opłatą w kwocie 300 pln.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów z wyłączeniem terenu przynależnego do ośrodka.
 8. Sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie klienta.
 9. Obiekt jest monitorowany
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka , powstałe w czasie jego pobytu z jego winy, winy współuczestników pobytu, lub z winy odwiedzających go osób.
 11. W pokojach są ogólnodostępne czajniki, na terenie ośrodka jest ogólnodostępny aneks kuchenny, dlatego prosimy nie przywozić ze sobą czajników, grzałek itp.
 12. Narty i buty narciarskie prosimy zostawiać w wytyczonych do tego celu pomieszczeniach.
 13. Za zaginięcie Państwa sprzętu narciarskiego, które zdarzy się na terenie tego obiektu nie ponosimy odpowiedzialności.
 14. W okolicznościach wymagających potwierdzenia wieku dziecka usługofdawca zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka.
 15. Dodatkowe korzyści takie jak zniżki na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, aquapark Termy Cieplickie, szkółkę narciarską, wycieczki z biurami turystycznymi, darmowe wycieczki z przewodnikiem sudeckim, możliwość rozliczenia bonu turystycznego itp. przysługują gościom, którzy zarezerwowali pobyt bezpośrednio w ośrodku w ramach pobytu indywidualnego lub pakietowego bez udziału firm posredniczących takich jak booking.com itp.
 16. Na terenie ośrodka oraz posesji obowiązuje zakaz używania fajerwerków i petard.
 17. Organizator imprez odbywających się na terenie obiektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w strukturę imprez oraz nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z działań osób zaangażowanych w imprezę, ale nie będących pracownikami Gościńca Jural.
 18. Wszelkie spory wynikłe z dokonanej rezerwacji nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy (ośrodka).
§9
PARKING
 1. Parking przynależny do ośrodka jest przeznaczony dla gości hotelowych (usługobiorców)
 2. Doba hotelowa równa jest dobie postoju auta i zaczyna się o 14:00 w dniu przyjazdu, konczy o 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Za dodatkową opłatą gość może przedłużyć czas parkowania po upływie pobytu uprzednio pytając w recepcji o taką możliwość.
 4. Auto prosimy parkować we wskazanym przez obsługę obiektu miejscu. Prosimy mieć na uwadze obecność innych gości i parkować w należytym porządku. 
 5. Parking przynależny do ośrodka jest monitorowany.
 6. Parking przynależy do ośrodka nie jest strzeżony.
 7. Właściciel ośrodka oraz przynależnego do niego parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu użytkowników parkingu  
 8. Na terenie parkingu przynależnego do ośrodka obowiązuje zakaz używania fajerwerków i petard.
§10
ZWIERZĘTA
 1. Zwierzęta są akceptowane tylko w określonych pokojach, dlatego przed dokonaniem rezerwacji pobytu z czworonogiem prosimy o kontakt z osrodkiem celem sprawdzenia możliwości oraz warunków pobytu z psem lub kotem.
 2. Nie są akceptowane zwierzęta agresywne, hałaśliwe, drapiące w drzwi, niszczące wyposażenie ośrodka.
 3. Za pobyt czworonogów pobieramy dodatkową opłatę od 30 do 50 zł w zależności od rasy czworonoga.
 4. Za ewentualne szkody powstałe z winy czworongoa gość będący jego właścicielem ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości ceny nowego przedmiotu lub przedmiotów, które zostały uszkodzone plus koszt naprawy/wymiany.
  §11
 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator danych osobowych :

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest “Usługi hotelarsko-gastronomiczne Gościniec Jural Piotr Rączka”, ul. Turystyczna 28, 58-580 Szklarska Poręba

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty na pobyt w ośrodku oraz jego potencjalną realizację, a także w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi przygotowanie oferty i jej realizację. 

Przetwarzamy imię, nazwisko – forma elektroniczna i pisemna, adres – forma elektroniczna i pisemna, numer telefonu – forma elektroniczna i pisemna, nr PESEL lub nr dowodu osobistego – forma pisemna , adres e-mail – forma elektroniczna i pisemna, wizerunek utrwalony na monitoringu – forma elektroniczna.

Numery dowodu i nr PESEL są nam potrzebne na wypadek ewentualnych roszczeń Gościńca Jural w przypadku aktów wandalizmu, dewastacji mienia itp. Dane te usuwane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. 

Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Okres przetwarzania danych osób rezerwujących :

Twoje dane będą przetwarzane przez okres:

 1. Okres do 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
 2. Okres do 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
 3. Dane uzyskane od gościa hotelowego w formie pisemnej na karcie meldunkowej niszczone są do 7 dni licząc od ostatniego dnia rezerwacji 

Czy przysługuje mi prawo wzniesienia skargi do GIODO?

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzule zgód:

(zgoda marketingowa)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

(zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego

Zasady Lokdałna :
 

W całej Polsce wprowadzony jest zakaz prowadzenia działalności polegającej na oferowaniu usług noclegowych (krótkoterminowych) we wszystkich typach obiektów noclegowych do 7 maja 2021.
Dopuszczalne są noclegi jedynie dla medyków oraz ponad 30 innych przypadków w ściśle określonych celach, których katalog jest zamknięty.
 

Kto zatem może nocować bez przeszkód?

Tylko osoby które spełnią łącznie obydwa warunki:

  1. odnajdą się na poniższej liście wyjątków (uwaga: jeśli gdzieś zapisane jest odniesienie do jakiejś ustawy, należy sprawdzić czy tam nie kryją się jakieś uszczegółowienia, nie chodzi o potoczne pojęcie danego zawodu, a jego rozumienie zgodne z cytowaną ustawą!)
  2. mają odpowiedni dokument który jest niezbędny do potwierdzenia celu pobytu zgodnego z treścią rozporządzenia (najlepiej by zaświadczenie w 100% zawierało sformułowania z rozporządzenia wraz z odniesieniami do dziennika ustaw np „Zaświadcza się że P. Jan Kowalski jest członkiem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i nocuje w dniu ……. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”.

Lista Wyjątków:
 

– (p 2) Jestem osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt.
 

– (p 3) Jestem członkiem załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt .
 

– (p 4) Jestem osobą wykonującą pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p5) Jestem kierowcą wykonującym transport drogowy i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p6) Jestem członkiem obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawieogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.7) Jestem pracownikiem zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.8) Jestem osobą wykonującą czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt. Ten wyjątek jest dość pojemny, bo jeśli wczyta się kolejno w ustawy (odwołują się do kolejnych ustaw a na koniec pada „i inne w innych ustawach”), to inwestycją celu publicznego jest wszystko to co służy szerszej społeczności a nie jednostce. Jak to będzie interpretowane przez kontrolujących? Nie wiadomo.
 

– (p.9) Jestem pracownikiem podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.10) Jestem pacjentem, lub opiekunem pacjenta i nocuję w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (hotel jako instytucja medyczna, lub nocleg w hotelu bliskim szpitala/przychodni) i przedstawiam skierowanie na leczenie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej potwierdzające ten fakt.
 

– (p.11) Jestem funkcjonariuszem albo żołnierzem: (zakreślić właściwe) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, i mój pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
 

– (p.12) Jestem osobą wykonującą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.13) Jestem (zakreślić właściwe) zawodnikiem/ trenerem /członkiem sztabu szkoleniowego, korzystającym z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą
w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;
 

– (p.14) Jestem (zakreślić właściwe) zdającym/ osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; Jako dowód przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uwaga: Chodzi tylko o egzaminy zawodowe!
 

– (p.15) Jestem (zakreślić właściwe) pełnomocnikiem procesowym/ obrońcą/ pełnomocnikiem stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawicielem ustawowym, świadkiem, biegłym, tłumaczem sądowym. I nocuję w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym; Na dowód okazuję zawiadomienie lub inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu.
 

– (p.16) Jestem (zakreślić właściwe) członkiem misji dyplomatycznej/ urzędów konsularnych/ przedstawicielem organizacji międzynarodowych/ członkiem rodziny w/w, posiadaczem paszportu dyplomatycznego i nocuję w związku z wykonywaniem przez oficjalnych funkcji. Na dowód okazuję dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt.
 

– (p.17) Jestem pracownikiem przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub jestem pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.18) Jestem żołnierzem wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista poniżej potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
 

– (p.19) Jestem pracownikiem cywilnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.21) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt. Uwaga: słowo „lub” oznacza, że chodzi też o sprzęt w miejscach nie związanych z leczeniem a każdy który podlega nadzorowi UDT (a więc np. windy w budynkach lub maszyny).
 

– (p.22) Jestem pracownikiem obsługującym lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z podmiotem dla którego świadczę usługę, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt.
 

– (p.23) Jestem osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców; i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę, lub umowę z z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę.
 

– (p.24) Jestem cudzoziemcem niemogącym kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu i przedstawiam oświadczenie. Uwaga: cudzoziemiec to osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu! Polak, który mieszka na stałe za granicą nie może skorzystać z tego wyjątku.
 

– (p.25) Jestem pasażerem cywilnego statku powietrznego i jako pasażerowi przysługuje mi prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10). Na dowód okazuję dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze
 

– (p.26) Jestem kontrolerem NIK i mój pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych; Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
 

– (p.27) Jestem pracownikiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
 

– (p.28) Jestem uczestnikiem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,/ zdającym egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów i przedstawiam w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 

– (p.29) Jestem osobą świadczącą usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę , lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt.
 

– (p.30) Jestem sędzią sportowym, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osobą przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391); i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.
 

– (p.31) Jestem dziennikarzem, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza i przedstawiam legitymację prasową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
 

– (p.32) Jestem członkiem komisji, lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów. I przedstawiam dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów.
 

– (p.33) Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.
 

– (p.34) Jestem członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów. I przedstawiam legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.
 

– (p.35) Jestem uczestnikiem lub osobą zaangażowaną w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt. I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego.
 

(p.36) Jestem aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, lub inną osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 

(p.37) Jestem zdającym, lub osób uczestniczącym w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 

(p.38) Jestem pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub okręgowej komisji egzaminacyjnej i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (kopia w załączeniu)
 

(p.39) Jestem zdającym / przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm.) I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (kopia w załączeniu).
 

(p.40) Jestem osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (kopia w załączeniu).
 

(p.41) Jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (kopia w załączeniu).
 

(p.42) Jestem członkiem ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym. I przedstawiam dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez: a) producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. Poz.198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego (kopia w załączeniu).
 

(p.43a) Jestem osobą o której mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i nocuję w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania. I tu… nie ma wymogu żadnego dokumentu poświadczającego!
 

(p.43b) Jestem osobą zapewniającą obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit.a, i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmuję poza miejscem swojego zamieszkania. I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego (kopia w załączeniu).

(p.44) zdającym/ opiekunem zdającego / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności. I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej (kopia w załączeniu).
 

(p.45) Jestem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej. I przedstawiam legitymację służbową albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności .
 

(p.46) Jestem uczestnikiem, lub opiekunem uczestnika, organizatorem, lub inną osobą zaangażowaną w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 i art.22 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2020r. poz.1327 oraz z2021r. poz.4). Na dowód przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi.
 

(p.47) Jestem członkiem składu orzekającego sądu dyscyplinarnego, lub rzecznikiem dyscyplinarnym, obrońcą, pełnomocnikiem strony, lub stroną w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, lub przedstawicielem ustawowym, świadkiem, biegłym oraz tłumaczem, i nocuję w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym. Na dowód okazuję zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu, lub udostępnienie akt sprawy.
 

(p.48) Jestem gościem będącym pracownikiem organów administracji rządowej i nocuję w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z2020r. poz.224) lub na podstawie przepisów odrębnych i przedstawiam legitymację służbową, imienne polecenie wyjazdu służbowego lub upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych

Rozporządzenie jest dostępne pod linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000051201.pdf


WAŻNE :
 

Podczas meldowania w recepcji gość zostanie poproszony o okazanie i możliwość skserowania dokumentu potwierdzającego służbowy cel jego podróży oraz o wypełnienie oświadczenia.
 

 

Szanowni Goście, bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością.
Dlatego wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem w Pensjonacie Jural.

 

POMIESZCZENIA WSPÓLNE

 
 • Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz przestrzegania obostrzeń sanitarnych : dezynfekcji rąk, noszenie maseczek, zachowywanie bezpiecznego dystansu.  Nakaz dotyczy wszystkich gości (także tych zaszczepionych) oraz całego personelu.
 • Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników
 • Istnieje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych
 • Codzienne  wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji, sali restauracyjnej, bawialni dla dzieci, biegi schodowe
 • W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, sali restauracyjnej, bawialni, saunie i przechowalniach udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym
 • Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy 
 • Pracownicy obsługują Gości w maseczkach ochronnych lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczkach 
 • Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi
 • Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta 
 • Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość 
 • Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry
 • Posiłki w formie room service : śniadania od 8:00 do 9:00, obiadokolacje od 15:00 do 16:00
 • Codziennie wietrzymy pomieszczenia restauracyjne  
 • Przed wejściem i w sali restauracyjnej udostępniamy dozownik z płynem dezynfekującym
 • Pracownicy wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki
 • Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, jednorazowych rękawiczkach
 • Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy
 • Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną
 • We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów do części kuchennych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu
 • W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia zgodnie z zaleceniami gis-u wyznaczyliśmy specjalne pomieszczenie, w którym osoba zaczeka na przyjazd służb medycznych.

JEŻELI PRZED PRZYJAZDEM ZAUWAŻĄ PAŃSTWO U SIEBIE LUB POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW POBYTU NIEPOKOJĄCE OBJAWY MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O INFEKCJI PROSIMY PRZEŁOŻYĆ TERMIN REZERWACJI. 
JEŻELI WŚRÓD UCZESTNIKÓW POBYTU POJAWI SIĘ OSOBA CHORA NA COVID 19 PROSIMY PRZEŁOŻYĆ TERMIN REZERWACJI.

Jesteśmy beneficjentem wsparcia przedsiębiorstw tarczą pfr. 


 

© 2024 Jural wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

Facebook