Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
preloader
  Przyjazd
  Wyjazd

Regulamin

REGULAMIN 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 5. Usługodawca – Usługi Hotelarsko Gastronomiczne Gościniec Jural Piotr Rączka zwany też ośrodkiem
 6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, zwany też rezerwującym, gościem hotelowym, użytkownikiem, który jest stroną umowy o świadczeniu usług hotelarsko gastronomicznych, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 7. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 8. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW  oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§2

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług bez wcześniejszego uprzedzenia usługobiorcy.
 5. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
 6. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną  sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka – posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies.  Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies

§3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. Rezerwacji miejsc noclegowych w określonym terminie, w systemie bez wyżywienia, z wyżywieniem BB (bed&breakfast czyli nocleg ze śniadaniem), HB (halfboard czyli nolceg ze śniadaniem i obiadokolacją) lub w formie pobytu pakietowego w obiekcie Usługodawcy.
 2. Rezerwacji pobytów pakietowych na warunkach ujętych w opisie oferty
 3. Rezerwacji pobytów grupowych. Pobytem grupowym określamy zorganizowany pobyt grupy nie mniejszej niż 25 osób na warunkach ustalonych z organizatorem pobytu.
 4. Usługodawca zastrzega, że usługobiorca może dokonać rezerwacji pobytu grupowego przez formularz rezerwacyjny, e-mail lub drogą telefoniczną, z wyłączeniem rezerwacji 100% online

§4

1. Proces rezerwacji.

 1. Po wybraniu przez usługobiorcę oferty dostępnej na www.jural.pl usługobiorca może dokonać rezerwacji poprzez system rezerwacji 100% online". Potwierdzeniem dokonanej rezerwacji online jest zadatek opłacony w trakcie procesu rezerwacji online. 
 2. Po wybraniu oferty dostępnej na www.jural.pl usługobiorca może również dokonać rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na www.jural.pl, wiadomość email wysłaną na adres juralpl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 607 271 249. Po dokonaniu rezerwacji rezerwujący jest zobligowany do wpłaty zadatku na konto usługodawcy w określonej przez usługodawcę kwocie i czasie celem potwierdzenia rezerwacji. Dane do przelewu zadatku dostępne są stronie internetowej www.jural.pl w zakładce "rezerwacja".
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych w Witrynie lub za pośrednictwem Usług mobilnych oraz że uzyskał niezbędne i/lub uzupełniające informacje, o które poprosił, aby dokonać rezerwacji w sposób w pełni świadomy.
 4. Rezerwację niepotwierdzoną płatnością lub zadatkiem nazywamy rezerwacją wstępną, nie upoważnia ona Usługobiorcy do skorzystania z wybranej oferty.
 5. Rezerwację uważa się za dokonaną i potwierdzoną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 lub w chwili zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy zadatku przelanego przelewem bankowym przez Usługobiorcę.
 6. Dopłatę za zamówiony pobyt rezerwujący zobowiązany jest pokryć w dniu przyjazdu gościa podczas meldowania w ośrodku.
 7. Jeśli gość (bez wcześniejszego poinformowania nas drogą e-mailową) nie dojedzie do ośrodka do godziny 11:00 drugiego dnia zamówionego pobytu następuje niedojazd. W takiej sytuacji obciążenie, o którym mowa w punkcie pierwszym warunków rezerwacji nie podlega zwrotom, a zarezerwowany pokój trafi do ponownej sprzedaży.
 8. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanej przez gościa lub niedojazdu gościa obciążenie, o którym mowa w punkcie pierwszym warunków rezerwacji nie podlega zwrotom
 9. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
 10. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).

     2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. W przypadku rezerwacji dokonanej przez formularz rezerwacji lub drogą telefoniczną wymagane jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości ustalonej przez Usługodawcę (od 40 do 100% ceny usługi) w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Tak dokonana rezerwacja uważana jest za potwierdzoną.
 2. Pośrednikiem w realizacji płatności jest firma Przelewy24. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez Przelewy24) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
 3. W przypadkach niektórych ofert wymagana wysokość przedpłaty może być niższa.
 4. Usługodawca ma obowiązek wystawienia paragonu lub faktury VAT.
 5. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej hotel ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie "na żądanie".
 6. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, Usługodawca uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

     3. Potwierdzenie rezerwacji

 1. System serwisu www.jural.pl potwierdza rezerwację automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za potwierdzoną.
 2. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w formularzu.
 3. W przypadku rezerwacji dokonanej poprzez formularz rezerwacyjny potwierdzenie dokonanej rezerwacji zostanie przesłane na podany podczas rezerwacji przez Usługobiorcę e-mail na jego prośbę wyrażoną drogą elektroniczną.

      4. Warunki zmian i anulacji

 1. Każda zmiana bądź anulacja rezerwacji musi zostać przesłana na adres Usługodawcy juralpl@gmail.com oraz musi zostać przez Usługodawcę zaakceptowana i potwierdzona tą samą drogą.
 2. Rezerwacje potwierdzone mogą być bezpłatnie anulowane najpóźniej na 90 dni przed przyjazdem Usługobiorcy ze skutkiem zwrotu wpłaty na jego rzecz. Anulacja rezerwacji po tym terminie nie spowoduje zwrotu przedpłaty lub całkowitej płatności za zamówiony pobyt.
 3. W przypadku wystąpienia choroby Covid 19 lub pobytu na kwarantannie uczestnika lub uczestników zamówionego pobytu, które uniemożliwią Państwa przyjazd w ustalonym terminie rezerwacja potwierdzona zadatkiem może zostać przeniesiona na nowy termin ze skutkiem przeniesienia dokonanej już wpłaty zadatku. Warunkiem koniecznym do zmiany terminu rezerwacji z zachowaniem wpłaconego zadatku jest przesłanie przed początkiem zamówionego pobytu wiadomości email na adres juralpl@gmail.com z prośbą o przełożenie terminu pobytu. W odpowiedzi poinformujemy rezerwującego o akceptacji zmiany terminu rezerwacji, następnie wspólnie z rezerwującym ustalimy nowy termin dla rezerwacji. 
 4. Mając na uwadze dobro rezerwującego i ośrodka w sytuacji tzw. pełnego lockdownu (ośrodek jest zamknięty decyzją ministra RP) uniemożliwiającego obu stronom zrealizowanie rezerwacji potwierdzonej zadatkiem może ona zostać przeniesiona na nowy, wspólnie ustalony termin ze skutkiem przeniesienia wpłaconego zadatku. Szczegółowych ustaleń prosimy dokonywać drogą mejlową kierując wiadomość na adres juralpl@gmail.com 
 5. Jeśli rezerwujący (bez wcześniejszego poinformowania ośrodka drogą e-mailową) nie dojedzie do ośrodka do godziny 11:00 drugiego dnia zamówionego pobytu następuje niedojazd. W takiej sytuacji zadatek lub całkowita płatność nie podlegają zwrotom a zarezerwowany pokój trafi do ponownej sprzedaży.
 6. W przypadku niedojazdu gościa obciążenie dokonane na rzecz rezerwacji nie podlega zwrotom. W takiej sytuacji ośrodek ma również podstawy do roszczenia pozostałej należności.
 7. Rezerwacja grupowa potwierdzona może być bezpłatnie anulowana najpóźniej na 180 dni przed przyjazdem Usługobiorcy ze skutkiem zwrotu wpłaty na jego rzecz.
 8. Anulowanie rezerwacji grupowej po tym terminie nie spowoduje zwrotu zadatku, zaliczki lub dokonanej całkowitej płatności za zamówiony pobyt.
 9. Anulacja rezerwacji musi odbyć się drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na www.jural.pl lub poprzez korespondencję e-mail na adres juralpl@gmail.com

§5    

 Zakres odpowiedzialności 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.jural.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od hotelu tj.:  czasowy brak wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności jeśli powstałe z winy Usługodawcy będzie on starał się jak najszybciej usunąć.
 4. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
 5. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie usługodawcę.
 6. Usługodawca będący właścicielem ośrodka oraz przynależnego do niego parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w jego obrębie na mieniu gościa hotelowego, w tym uszkodzenia, kradzież itp.
§6

Bon Turystyczny :

 1. Bon Turystyczny to program rządowy, którego celem jest dofinansowanie wypoczynku.
 2. Pensjonat Jural znajduje się na liście podmiotów realizujących bony turystyczne.
 3. Z bonu turystycznego może skorzystać każda rodzina, która posiada przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat.
 4. Wartość bonu to 500 zł na każde dziecko. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pracują poza granicami Polski.
 5. Dzieciom niepełnosprawnym przysługuje bon o łącznej wartości 1000 zł.
 6. Bony turystyczne można z powodzeniem realizować od 1 sierpnia 2020 roku. Należy je wykorzystać do 31 marca 2022 roku.
 7. Bon turystyczny może być zrealizowany w Penjsonacie Jural wyłącznie w rezerwacji bezpośredniej lub dokonanej poprzez funkcję "rezerwacja online" dostępną wyłącznie na tej stronie.
 8. Bon turystyczny nie zostanie zrelaizowany przy rezerwacji dokonanej przez systemy pośredniczące w rezerwacjach takie jak Booking.com, o także biura podróży itp.
 9. Każdorazwo prosimy o poinformowanie nas o takim zamiarze drogą mejlową lub w adnotacji rezerwacji online.
 10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

§7
 

Protokół sanitarny obowiązujący w czasie pandemii na terenie ośrodka :

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje nakaz przestrzegania obostrzeń sanitarnych : dezynfekcji rąk, noszenie maseczek, zachowywanie bezpiecznego dystansu.  Nakaz dotyczy wszystkich gości (także tych zaszczepionych) oraz całego personelu.
 2. Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników
 3. Istnieje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych
 4. Codzienne  wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji, sali restauracyjnej, bawialni dla dzieci, biegi schodowe
 5. W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji, sali restauracyjnej, bawialni, saunie i przechowalniach udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym
 6. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie wietrzymy oraz dezynfekujemy 
 7. Pracownicy obsługują Gości w maseczkach ochronnych lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczkach 
 8. Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi
 9. Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta 
 10. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość 
 11. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry
 12. Posiłki w formie room service : śniadania od 8:00 do 9:00, obiadokolacje od 15:00 do 16:00
 13. Sauna pozostaje nieczynna
 14. Na terenie ośrodka udostępniamy kilka dozowników do dezynfekcji rąk z płynem dezynfekującym 
 15. Pracownicy wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki
 16. Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, jednorazowych rękawiczkach
 17. Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy
 18. Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną
 19. We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów do części kuchennych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu
 20. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia zgodnie z zaleceniami gis-u wyznaczyliśmy specjalne pomieszczenie, w którym osoba zaczeka na przyjazd służb medycznych.
JEŻELI PRZED PRZYJAZDEM ZAUWAŻĄ PAŃSTWO U SIEBIE LUB POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW POBYTU NIEPOKOJĄCE OBJAWY MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O INFEKCJI PROSIMY PRZEŁOŻYĆ TERMIN REZERWACJI. 
JEŻELI WŚRÓD UCZESTNIKÓW POBYTU PRZED PRZYJAZDEM POJAWI SIĘ OSOBA CHORA NA COVID 19 PROSIMY PRZEŁOŻYĆ TERMIN REZERWACJI.

 
§8

POZOSTAŁE :
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o 10.00 w dniu wyjazdu. Doba hotelowa dotyczy także parkingu.
 2. Dla dobra wszystkich gości między 22.00 a 7.00 obowiązuje cisza nocna
 3. Recepcja jest czynna od 8.00 do 18.00 (w wyjątkowych sytuacjach czas pracy recepcji może zostać skrócony)
 4. W przypadku dużego zainteresowania tym samym pokojem i terminem o rezerwacji decyduje kolejność złożenia i potwierdzenia rezerwacji zadatkiem. 
 5. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu gości poniesione w obrębie i na terenie ośrodka, a także te  spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przedmiotów będących wyposażeniem ośrodka.
 6. Za zgubienie kompletu kluczy wraz z brelokiem gość hotelowy zostanie obciążony opłatą w kwocie 300 pln.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów z wyłączeniem terenu przynależnego do ośrodka.
 8. Sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie klienta.
 9. Obiekt jest monitorowany
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka , powstałe w czasie jego pobytu z jego winy, winy współuczestników pobytu, lub z winy odwiedzających go osób.
 11. W pokojach są ogólnodostępne czajniki, na terenie ośrodka jest ogólnodostępny aneks kuchenny, dlatego prosimy nie przywozić ze sobą czajników, grzałek itp.
 12. Narty i buty narciarskie prosimy zostawiać w wytyczonych do tego celu pomieszczeniach.
 13. Za zaginięcie Państwa sprzętu narciarskiego, które zdarzy się na terenie tego obiektu nie ponosimy odpowiedzialności.
 14. W okolicznościach wymagających potwierdzenia wieku dziecka usługofdawca zastrzega sobie prawo do wglądu w dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka.
 15. Dodatkowe korzyści takie jak zniżki na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, aquapark Termy Cieplickie, szkółkę narciarską, wycieczki z biurami turystycznymi, darmowe wycieczki z przewodnikiem sudeckim, możliwość rozliczenia bonu turystycznego itp. przysługują gościom, którzy zarezerwowali pobyt bezpośrednio w ośrodku w ramach pobytu indywidualnego lub pakietowego bez udziału firm posredniczących takich jak booking.com itp.
 16. Na terenie ośrodka oraz posesji obowiązuje zakaz używania fajerwerków i petard.
 17. Organizator imprez odbywających się na terenie obiektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w strukturę imprez oraz nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z działań osób zaangażowanych w imprezę, ale nie będących pracownikami Gościńca Jural.
 18. Wszelkie spory wynikłe z dokonanej rezerwacji nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy (ośrodka).
§9
PARKING
 1. Parking przynależny do ośrodka jest przeznaczony dla gości hotelowych (usługobiorców)
 2. Parking przynależny do ośrodka może być przeznaczony dla gości zewnętrznych nie będących gośćmi hotelowymi za opłatą.
 3. Doba hotelowa równa jest dobie postoju auta i zaczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, konczy o 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Za dodatkową opłatą gość może przedłużyć czas parkowania po upływie pobytu uprzednio pytając w recepcji o taką możliwość.
 5. Auto prosimy parkować we wskazanym przez obsługę obiektu miejscu. Prosimy mieć na uwadze obecność innych gości i parkować w należytym porządku. 
 6. Parking przynależny do ośrodka jest monitorowany.
 7. Parking przynależy do ośrodka nie jest strzeżony.
 8. Właściciel ośrodka oraz przynależnego do niego parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu użytkowników parkingu  
 9. Na terenie parkingu przynależnego do ośrodka obowiązuje zakaz używania fajerwerków i petard.
§10
ZWIERZĘTA
 1. Zwierzęta są akceptowane tylko w określonych pokojach, dlatego przed dokonaniem rezerwacji pobytu z czworonogiem prosimy o kontakt z osrodkiem celem sprawdzenia możliwości oraz warunków pobytu z psem lub kotem.
 2. Nie są akceptowane zwierzęta agresywne, hałaśliwe, drapiące w drzwi, niszczące wyposażenie ośrodka.
 3. Za pobyt czworonogów pobieramy dodatkową opłatę od 30 do 50 zł w zależności od rasy czworonoga.
 4. Za ewentualne szkody powstałe z winy czworongoa gość będący jego właścicielem ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości ceny nowego przedmiotu lub przedmiotów, które zostały uszkodzone plus koszt naprawy/wymiany.
  §11
 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator danych osobowych :

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest “Usługi hotelarsko-gastronomiczne Gościniec Jural Piotr Rączka”, ul. Turystyczna 28, 58-580 Szklarska Poręba

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty na pobyt w ośrodku oraz jego potencjalną realizację, a także w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi przygotowanie oferty i jej realizację. 

Przetwarzamy imię, nazwisko – forma elektroniczna i pisemna, adres – forma elektroniczna i pisemna, numer telefonu – forma elektroniczna i pisemna, nr PESEL lub nr dowodu osobistego – forma pisemna , adres e-mail – forma elektroniczna i pisemna, wizerunek utrwalony na monitoringu – forma elektroniczna.

Numery dowodu i nr PESEL są nam potrzebne na wypadek ewentualnych roszczeń Gościńca Jural w przypadku aktów wandalizmu, dewastacji mienia itp. Dane te usuwane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. 

Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Okres przetwarzania danych :

Twoje dane będą przetwarzane przez okres:

 1. Okres do 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
 2. Okres do 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
 3. Dane uzyskane od gościa hotelowego w formie pisemnej na karcie meldunkowej niszczone są do 7 dni licząc od ostatniego dnia rezerwacji 

Czy przysługuje mi prawo wzniesienia skargi do GIODO?

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Klauzule zgód:

(zgoda marketingowa)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

(zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej)

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego

© 2021 Jural wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

Facebook